\مرحله ۸ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با آهنگ زیبای منگل آغاز شد.

۲۳ جدی ۱۴۰۱

مرحله اعلان نتایج ۹ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با اجرای آهنگ گروهی "جانم به قدت" ستاره ها آغاز شد و سپس قیس عمادی و حامد نایاب اولین اجرای دوگانه این برنامه را داشتند.

۲۳ جدی ۱۴۰۱

برنامه ۹ بهترین ستاره افغان با اجرای زیبا و عالی میر مفتون، داور برنامه ستاره افغان آغاز شد.

۱۸ جدی ۱۴۰۱

مرحله اعلان نتایج مرحله ۱۰ بهترین جشواره ۱۴ ستاره افغان با اجرای دوگانه نجیب استالفی و سلام مفتون آغاز شد که آهنگ زیبای محلی سرودند،

۱۸ جدی ۱۴۰۱

مرحله ۱۰ بهترین رقابت شدید میان اشتراک کننده گان فصل چهاردهم را به نمایش میگذارد. مرحله ۱۰ بهترین با اجرای زیبای حامد نایاب آغاز میشود.

۱۳ جدی ۱۴۰۱

فصل چهاردهم مرحله اعلان نتایج ۱۱ بهترین ستاره افغان با اجرای عالی دوگانه فیروز فاضل و حامد نایاب با آهنگ زیبای "گل سر چوکی شیشته" آغاز شد.

۱۰ جدی ۱۴۰۲

Pages