شهلا زلاند اولین داور فصل نُهم ستاره افغان خواهد بود، کسی که در فصل هشتم نیز با ما بود.

۶ عقرب ۱۴۰۲

Pages