د افغان ستوری څوارلسم پراو - ۵ غوره

په لومړي سر کې، دوی د ډلو سندره ترسره کړل او نن شپه لومړنی سندری "یا رب" قی عمادی وویل.

په لومړي سر کې، دوی د ډلو سندره ترسره کړل او نن شپه لومړنی سندری "یا رب" قی عمادی وویل.

 وروسته٬ فیروز فاضل د یوه غزل په ویلو سره له داورانو ۳۸ نمرې واخیستې.

د نن شپه دریم سندره د زهرا الهام و، چې "ګل به دامان تو ام" په نامه وویل او له داورانو ۳۵ نمرې واخیستې.

 

او په آخر کی یو رپ سندره د جمال مبارز لخوا ترسره کیده چې دغه رپ سندری سره پروګرام پای ته ورسید